CEIP - EL Romeral

El Centre

TRETS D’IDENTITAT

El Projecte Educatiu de Centre del nostre col.legi planteja uns trets d’identitat que són la base filosòfica i orientadora del procés d’ensenyament/aprenentatge per al nostre alumnat. Defensem una escola democràtica, progressista i contemporània capaç de formar els éssers humans com a persones que puguen enfrontar-se als problemes de la vida, així com preparar-los com a ciutadans conscients, responsables i solidaris davant els reptes que planteja el segle XXI. De forma resumida ressenyem els següents trets d'identitat:

  1. Fomentar el pluralisme i els valors democràtics.
  2. Pla Educació Plurilingüe Dinàmic (PEPD) Nivell Avançat I
  3. Facilitar la participació activa i directa en la gestió del centre de tots els estaments de la Comunitat Educativa.
  4. Desenvolupar una avaluació continua, integral i individualitzada.
  5. Respectar la diversitat personal i/o socio-cultural, tot integrant l’alumnat amb necessitats educatives especials.
  6. Impulsar una educació integral de manera constructivista, amb un ensenyament científic, centrat en l’aprenentatge significatiu, no sexista, ni consumista, tot atenent el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat.
  7. Participar en Projectes d’Innovació Educativa.

 

Per a dur a terme la nostra tasca diària disposem de diversos plans, entre els quals cal destacar:

 

a- Disseny Particular dels Programa Lingüístic.

Document que recull els programa lingüístic del centre, el currículum, les decisions metodològiques, etc...

b- Pla de Convivència.

És un document que recull un model d’actuació planificada pel que fa a la convivència al centre. La seua finalitat es afavorir propostes educatives que ajuden a aconseguir una formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals mitjançant la tolerància, i a desenvolupar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge, així com millorar les relacions internes dels grups.

c- Reglament de Règim Intern del centre

Document que recull l'organització i funcionament del centre.

d- Pla d’Acollida.

Document que recull les mesures que garanteixen una ràpida integració socio-lingüística que permetrà a l’alumnat comunicar-se, accedir als diferents continguts escolars i adaptar-se a la nova realitat.

d- Pla d’Acció Tutorial

És un document que recull el conjunt d'actuacions del tutor/a en relació al seu alumnat, les famílies i la resta de professionals que intervenen en l'educació del grup-classe.

e- Pla de Foment de la Lectura.

Document que recull les actuacions del centre per tal de fomentar l’aprenentatge de les competències bàsiques de la lectura.

f- Pla de Transició primària-secundària.

Document que recull les actuacions de la coordinació de primària–secundària.

g- Pla de Millora

Document que recull projectes d’actuació per tal de millorar els resultats dels diferents tipus d’avaluació del centre.