CEIP - EL Romeral

Informació General

 • Cal consultar el tauló d’entrada a l’escola.
 •  L’alumnat de Primària disposa d’una agenda on s'han d'anotar les observacions.
 • Cal demanar cita prèvia, mitjançant l'agenda, per a parlar amb el professorat.
 •  El professorat no atendrà els/les pares/mares en horari de classe.
 • Els vostres fills i les vostres filles no han d'assitir a les reunions de classe.
 • L’alumnat només podrà eixir del centre, durant la jornada escolar, quan porte l'autorització en l'agenda signada pels pares/mares o tutors. Cal venir a per ells.
 • No dugueu els vostres fills/es al col.legi quan estiguen malalts o tinguen febre.
 • Està prohibit fumar i l'entrada d'animals a tot el recinte escolar.
 • Oportunament s’informarà a les famílies de les diferents ajudes per a llibres, menjador...
 • No es pot accedir a les aules en hores de classe, llevat de quan es col.labore en alguna activitat.
 • El personal del centre no pot administrar medicaments. Per a les malalties cróniques cal seguir un  protocol determinat del qual s'informarà en secretaria.
 •  Cal ser puntuals i fer les entrades pels llocs corresponents.
 •  Per a les excursions i eixides del centre cal que signeu l’autorització/la no autorització corresponent.
 • Anualment es publiquen un butlletí informatiu i una revista escolar.
 • L'alumnat d'infantil de 4 anys participa anualment en una campanya de revisió de la vista.
 • L’alumnat del centre està adscrit a l’IES Pare Vitòria i a l’IES Andreu Sempere.
 • Cal comunicar al centre els canvis de telèfon i d’adreça i les noves situacions familiars.
 • No es pot usar telèfons mòbils en horari escolar, tal com va acordar el Consell Escolar.
 • No es pot usar càmeres en les excursions.
 • Recomanem que els pares estigueu assabentats de l'ús que els vostres fills i filles fan d’internet.
 • Recomanem l’ús de la bata en infantil i primer cicle, especialment per a les hores de plàstica i per a fer ús del servei de menjador.
 • Es prega que no dugueu els xiquets/les xiquetes al centre amb polls o llèmenes, tan freqüents a la fi de l'estiu. Abans d’assistir a l’escola cal que els reviseu el cap. Convé que mantingueu aquesta precaució al llarg de l’any.
 • Recordem que la campanya Esmorzars Saludables que treballem des de l’escola implica que tots els divendres els xiquets i les xiquetes han de dur fruita per esmorzar.
 • Cal presentar un justificant en l'agenda escolar de les faltes d’assistència i els retards.